ตัวอย่างตารางเวลา
ในแต่ละช่วงที่สามารถจองได้
โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนการจองทุกครั้ง

/ Times Courses Booking Remarks,  
1 08.30-10.00        
2 10.30-12.00        
3 13.00-14.30        
4 15.00-16.30        
5 17.00-18.30        
6 19.00-20.30 MS Test      


 *** MS Test คือ Mastery Rank Test เพื่อทดสอบสำหรับการเลื่อนขั้นในลำดับถัดไป


ONLINE WORKSHOPS | COURSES
คือการฝึกอบรมผ่านระบบ Line Video Call  บนมือถือ [ Capture on monitor with voice Only ]
-ผู้รับการฝึกอบรมต้องมีระบบ Line บนมือถือเพื่อการ cap หน้าจอ ที่สามารถฝึกฝนไปพร้อมๆกัน
-ลงโปรแกรม Photoshop * ไว้เรียบร้อย บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ipadpro


Rukartstudio.com